Giới thiệu khóa học

Báo cáo quyết toán

Nội dung khóa học

Chương 1: Các quy định về việc thực hiện báo cáo quyết toán
 Bài 1: Căn cứ pháp lý việc thực hiện báo cáo quyết toán

Đăng ký khóa học

Lớp báo cáo quyết toán

Bắt tay chỉ việc

Bắt tay chỉ việc

2,000,000 đ Đăng ký

Membership

5,000,000 đ
12 tháng
Đăng ký